Nadzór PPOŻ

FG System oferuje długoterminową współpracę na zasadzie kompleksowego nadzoru przeciwpożarowego nad obiektem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż właściciel/zarządca/użytkownik lub faktycznie władający obiektem, podpisując z nami umowę na nadzór, nie musi osobiście zajmować się sprawami dotyczącymi ochrony ppoż. w obiekcie.

W ramach umowy dotyczącej nadzoru oferujemy:

 • reprezentowanie klienta przed organami państwowymi,
 • wykonanie przeglądów i konserwacji oraz wymaganych remontów sprzętu przeciwpożarowego,
 • konserwację urządzeń przeciwpożarowych,
 • doposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe,
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-pożarowej firmy,
 • audyt obiektu z zakresu ppoż.,
 • szkolenia teoretyczne i praktyczne pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • stworzenie oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi, ostrzegawczymi oraz ppoż.

Nadzór BHP

FG System oferuje kompleksowy nadzór BHP nad zakładem pracy, lub nadzór nad wybranymi czynnościami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach nadzoru BHP oferujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP,
 • prowadzenie kompleksowych kontroli stanu BHP,
 • audyt stanu BHP,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP udział w ocenie ryzyka zawodowego opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych, doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP,
 • udział w postępowaniach powypadkowych oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu BHP pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli, np. przez PIP, PIS, ZUS,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.