Dokumentacja BHP

Firma FG System sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług związanych z opracowywaniem dokumentacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelka dokumentacja wykonywana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego zgodnie z artykułem 226 Kodeksu Pracy polega na wskazaniu zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz oszacowaniu ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny wprowadzamy działania oraz odpowiednie środki, które mają na celu korektę zagrożeń. Działamy również profilaktycznie, poprawiając warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest udostępnienie swoim pracownikom aktualnych instrukcji BHP. Wszystkie stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie muszą posiadać instrukcje stanowiskowe BHP, które powinny opisywać krok po kroku procesy technologiczne oraz etapy bezpiecznego wykonywania prac na danym stanowisku pracy.

Instrukcje stanowiskowe opracowane przez specjalistów FG SYSTEM opisują zagrożenia wypadkami lub zagrożenia dla zdrowia pracowników na danym stanowisku. W instrukcjach zawarte są czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem każdego zadania na określonym stanowisku.

W przypadku instrukcji prac, które wiążą się ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zamieszczamy informacje o właściwościach tych substancji i ewentualnym ich wpływie na zdrowie pracownika.

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Firma FG SYSTEM sporządza dokumentację powypadkową (protokoły powypadkowe), ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy jak również wypadków w drodze do i z pracy.

Co do zasady protokół powypadkowy należy sporządzić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiedziano się o wypadku. Może on zostać spisany później jedynie w przypadku, gdy jego sporządzenie we wcześniejszym terminie nie było możliwe w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji należy w treści protokołu zawrzeć jednakże adnotację o przeszkodach lub trudnościach, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie.

Z treścią protokołu zespół powypadkowy musi zapoznać:

 • poszkodowanego, który ma prawo do zgłoszenia uwag do treści
 • protokołu,członków rodzin zmarłego w wyniku wypadku pracownika, którzy także mają prawo do zgłoszenia uwag,
 • pracodawcę, który zatwierdza protokół wypadkowy.

Do protokołu dołączamy zapis wyjaśnień osoby/osób poszkodowanych w wypadku, zapis zeznań świadków wypadku, szkice lub fotografie miejsca wypadku, ewentualne uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego do ustaleń zespołu powypadkowego. Gdy jest to konieczne dołączamy pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, których to opinie mogą pomóc w ocenie rodzaju i skutków wypadku.

Po zdarzeniu wypadkowym dokonujemy oględzin stanowiska pracy, na którym zdarzył się wypadek, dokonujemy aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz gdy jest to niezbędne aktualizacji instrukcji stanowiskowych.

Sporządzaną dokumentację powypadkową dostarczamy do ZUS.

Odzież robocza

Niektóre branże i stanowiska pracy, wymagają zapewnienia pracownikom niezbędnej odzieży i obuwia roboczego.

Firma FG SYSTEM ustala z przedstawicielami pracowników danego zakładu zakres przydziału odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne. Podczas opracowania zakresu przydziału określa się przewidywane czasookresy użytkowania (odzieży i obuwia roboczego), na danym stanowisku.

Kiedy wymagane jest stosowanie odzieży roboczej:

 • Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej w przypadku kiedy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 • Występują określone wymagania technologiczne, sanitarne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przyjęte w firmie okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego powinny być uzależnione od charakteru i warunków pracy na określonych stanowiskach pracy oraz związanych z nimi stopnia zabrudzenia i niszczenia tej odzieży oraz obuwia jak też wymagań technologicznych i sanitarnych.

Podjęte przez nas działania dotyczące przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego są skonsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Obliczamy również wysokość ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

Rejestry

Specjaliści FG SYSTEM ds. BHP sporządzą następujące rejestry dla Państwa firmy:

 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • rejestr książek rewizyjnych urządzeń,
 • rejestr szkoleń w dziedzinie BHP,
 • rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • rejestry prac szczególnie niebezpiecznych,
 • listy kontrolne w zakresie wymagań bezpieczeństwa stosowanych maszyn i urządzeń w zakładzie,
 • rejestry badań / pomiarów środowiska pracy,
 • inne (na życzenie zleceniodawcy).

Wykazy

Specjaliści FG SYSTEM ds. BHP sporządzą następujące wykazy dla Państwa firmy:

 • wykaz prac wzbronionych kobietom,
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym,
 • wykaz pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy,
 • wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wykaz prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Zarządzenia

Specjaliści FG SYSTEM ds. BHP przygotują następujące zarządzenia do stosowania w Państwa firmie, dotyczące m.in.:

 • szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,
 • dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok,
 • badań lekarskich pracowników,
 • przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • przydziału środków higieny osobistej,
 • przyznawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych,
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową,
 • organizacji transportu wewnątrzzakładowego (eksploatacja wózków jezdniowych),
 • wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • inne (na życzenie zleceniodawcy).

Pozostała dokumentacja

Opiniowanie regulaminów pod względem BHP

 • Specjaliści FG SYSTEM ds. BHP zajmują się opiniowaniem regulaminu pracy, zwracając szczególną uwagę na takie zagadnienia, jak:
 • wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
 • wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 • rodzajów prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 • wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
 • obowiązków pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą,
 • kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a także za stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (wszak stan ten ma wpływ na bezpieczeństwo pracy),
 • innych spraw ustalanych w regulaminie mających wpływ na stan bhp w zakładzie pracy.

Służymy również pomocą w sporządzeniu nowego regulaminu pracy.

Firma FG SYSTEM przeprowadza kompleksową ocenę ryzyka zawodowego oraz sporządza odpowiednią dokumentację dotyczącą określonych stanowisk pracy.

Plany postępowania awaryjnego

Opis wkrótce

Pomiary środowiska pracy

Opis wkrótce

Audyt BHP

Audyt z zakresu BHP to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP. Umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również w usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.
Obowiązujące przepisy bhp nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną, roszczeniami poszkodowanych i ich rodzin.

Forma i zakres audytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

W ramach audytu analizie poddawane są:

 • regulamin pracy,
 • szkolenia bhp,
 • programy szkoleń bhp,
 • instrukcje bhp,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • wyniki badań środowiskowych,
 • rejestry wypadków przy pracy,
 • badania pracowników,
 • skierowania na badania lekarskie,
 • zawarte umowy dotyczące dziedziny BHP.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.

Ocena stanu BHP

Specjaliści FG SYSTEM do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy analizują stan BHP w zakładzie i wykazują istniejące nieprawidłowości.
Ocena stanu BHP w zakładzie stanowi bazę do opracowania Programu poprawy warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Opracowana dokumentacja pokontrolna zawiera:

 • charakterystykę zakładu i stanowisk pracy w aspekcie BHP,
 • identyfikację występujących zagrożeń oraz skuteczności sposobów ochrony,
 • ocenę prawidłowości prowadzonej dokumentacji w zakresie BHP,
 • ocenę realizacji obowiązków pracodawcy będących przedmiotem kontroli: PIP, PIS, UDT, Nadzoru Budowlanego, WiOŚ.
 • Ocena stanu BHP stanowi doskonałe źródło informacji do wykonania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Realizacja zleceń pokontrolnych

Firma FG SYSTEM zajmuje się realizacją zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na oraz innych organów nadzoru nad warunkami pracy. Przedstawiciele Firmy FG System mogą również uczestniczyć w posiedzeniach Komisji BHP.

Dokładamy wszelkich starań, aby wykonać wszelkie niezbędne zalecenia w terminie wyznaczonym przez w/w organy kontroli zewnętrznej.